2010
12.31

Wiadomo, że dużym ułatwieniem przy pracy w linuksowej konsoli jest klawisz <Tab>.
Podwójne wciśnięcie listuje dostępne ścieżki a pojedyncze je uzupełnia oszczędzając nam wpisywania wszystkiego z palca.

Można jednak tą funkcjonalność znacznie rozszerzyć tak aby <Tab> uzupełniał nam również parametry i komendy konsolowych programów. Na przykład wystarczy wpisać: aptitude i i raz wcisnąć <Tab> a bash automatycznie uzupełni komendę do: aptitude install

Aby mieć tak przyjaznego basha należy zainstalować pakiet bash-completion:

aptitude install bash-completion

Jeśli posiadamy Debiana trzeba jeszcze edytować plik /etc/bash.bashrc i odkomentować w nim linie:

if [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi

W Ubuntu ten pakiet jest domyślnie skonfigurowany.

2010
12.28

O instalacji ZendFramework można przeczytać tutaj.

W tym tutorialu pokażę Wam jak kożystać z Doctrine w aplikacjach opartych o ZendFramework (ZF).

Aby nasz wytwór zadziałał poprawnie musimy umieścić Doctrine wraz z modelami w strukturze plików ZF.
Na potrzeby tego tutoriala przyjmuję następującą strukturę naszej aplikacji.

tutorial/
   application/
      configs/
      controllers/
      models/
         Entities/
         Proxies/
      views/
         script/
   library/
   public/
   scripts/

Bootstrapper

Aby uruchomić Doctrine w ZF musimy pozwolić mu ładować potrzebne klasy. Do naszego Boodstrappera dodamy więc metodę uruchamiającą autloadery dla bibliotek i modeli Doctrine oraz konfigurującą połączenie z bazą danych i managera modeli Doctrine (EntityManager, EM).
Do naszego Bootstrapa należy dodać metodę.
tutorial/aplication/Boodstrap.php

protected function _initDoctrine() {
   $library_path = realpath(APPLICATION_PATH . '/../library');
   require_once $library_path . '/Doctrine/Common/ClassLoader.php';
   // Ustawianie autoloadera Doctrine
   $classLoader = new Doctrine\Common\ClassLoader('Doctrine\ORM', $library_path);
   $classLoader->register();
   $classLoader = new Doctrine\Common\ClassLoader('Doctrine\DBAL', $library_path);
   $classLoader->register();
   $classLoader = new Doctrine\Common\ClassLoader('Doctrine\Common', $library_path);
   $classLoader->register();
   $classLoader = new Doctrine\Common\ClassLoader('Entities', realpath(APPLICATION_PATH . '/models'));
   $classLoader->register();
   $classLoader = new Doctrine\Common\ClassLoader('Proxies', realpath(APPLICATION_PATH . '/models'));
   $classLoader->register();

   // Konfiguracja Cache
   $config = new Doctrine\ORM\Configuration;
   $cache = new Doctrine\Common\Cache\ApcCache;
   $config->setMetadataCacheImpl($cache);
   $driverImpl = $config->newDefaultAnnotationDriver(array(realpath(APPLICATION_PATH . '/models/Entities')));
   $config->setMetadataDriverImpl($driverImpl);
   $config->setQueryCacheImpl($cache);

   // Konfiguracja Proxy
   $config->setProxyDir(realpath(APPLICATION_PATH . '/models/Proxies'));
   $config->setProxyNamespace('Proxies');
   $config->setMetadataCacheImpl(new \Doctrine\Common\Cache\ArrayCache);

   // Parametry bazy danych
   $connectionOptions = array(
       'driver' => 'pdo_sqlite',
       'path' => 'database.sqlite'
   );

   // Rejestracja EntityManagera Doctrine
   Zend_Registry::set('em', Doctrine\ORM\EntityManager::create($connectionOptions, $config));
}

Biblioteki Doctrine

tutorial/library/Doctrine
Tutaj kopiujemy biblioteki Doctrine:

  • Common
  • DBAL
  • ORM

Jeśli chcemy korzystać z magicznych narzędzi konsoli Doctrine kopiujemy również:

  • Symfony

Struktura powinna wyglądać tak:

tutorial/
   library/
      Doctrine/
         Common/
         DBAL/
         ORM/
         Symfony/

Modele

Nasze modele lądują w katalogu tutorial/application/models/Entities. PHP musi miec prawa do zapisu katalogu tutorial/application/models/Proxies.

Skrypty dla magicznych narzędzi konsoli Doctrine

tutorial/scripts/doctrine (musi mieć prawa wykonania)

#!/usr/bin/env php
<?php
include('doctrine.php');

tutorial/scripts/doctrine.php

require __DIR__ . '/cli-config.php';

$cli = new \Symfony\Component\Console\Application('Doctrine Command Line Interface', Doctrine\Common\Version::VERSION);
$cli->setCatchExceptions(true);
$helperSet = $cli->getHelperSet();
foreach ($helpers as $name => $helper) {
    $helperSet->set($helper, $name);
}
$cli->addCommands(array(
    // DBAL Commands
    new \Doctrine\DBAL\Tools\Console\Command\RunSqlCommand(),
    new \Doctrine\DBAL\Tools\Console\Command\ImportCommand(),

    // ORM Commands
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\MetadataCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\ResultCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\QueryCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\CreateCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\UpdateCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\DropCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\EnsureProductionSettingsCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ConvertDoctrine1SchemaCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateRepositoriesCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateEntitiesCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateProxiesCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ConvertMappingCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\RunDqlCommand(),
    new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ValidateSchemaCommand(),

));
$cli->run();

tutorial/scripts/doctrine-cli.php

$library_path = realpath(__DIR__ . '/../library');
$models_path  = realpath(__DIR__ . '/../application/models');

require_once $library_path .'/Doctrine/Common/ClassLoader.php';

$classLoader = new \Doctrine\Common\ClassLoader('Doctrine\ORM', $library_path);
$classLoader->register();
$classLoader = new \Doctrine\Common\ClassLoader('Doctrine\DBAL', $library_path);
$classLoader->register();
$classLoader = new \Doctrine\Common\ClassLoader('Doctrine\Common', $library_path);
$classLoader->register();
$classLoader = new \Doctrine\Common\ClassLoader('Symfony', $library_path);
$classLoader->register();
$classLoader = new \Doctrine\Common\ClassLoader('Entities', $models_path);
$classLoader->register();
$classLoader = new \Doctrine\Common\ClassLoader('Proxies', $models_path);
$classLoader->register();

$config = new \Doctrine\ORM\Configuration();
$config->setMetadataCacheImpl(new \Doctrine\Common\Cache\ArrayCache);
$driverImpl = $config->newDefaultAnnotationDriver(array($models_path . "/Entities"));
$config->setMetadataDriverImpl($driverImpl);

$config->setProxyDir($models_path . '/Proxies');
$config->setProxyNamespace('Proxies');

$connectionOptions = array(
    'driver' => 'pdo_sqlite',
    'path' => 'database.sqlite'
);

$em = \Doctrine\ORM\EntityManager::create($connectionOptions, $config);

$helpers = array(
    'db' => new \Doctrine\DBAL\Tools\Console\Helper\ConnectionHelper($em->getConnection()),
    'em' => new \Doctrine\ORM\Tools\Console\Helper\EntityManagerHelper($em)
);